Drukuj

Debata „Ochrona zadrzewień" w Ministerstwie Środowiska

 

 

 

Na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiciele programu Drogi dla Natury wezmą  udział w debacie na temat zmian przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 r. w godz. 10:00-16:00 w sali nr 324 w gmachu Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona m.in. analiza Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska możliwych rozwiązań prawnych w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

Wszyscy zainteresowani tematem mogą nadal zgłaszać swój udział - zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2013 roku

Więcej informacji wraz z ekspertyzami przygotowanymi na zlecenie GDOŚ na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Piękna aleja - fot. M. Klonowska

 


Analiza możliwych rozwiązań prawnych - wykonana przez GDOŚ

UWAGA: Ostateczny zakres zmian do ustawy będzie zależał od przyjętych założeń do tych zmian oraz ponownej analizy ich zasadności przez tworzącego projekt.

 • Określenie wymiarów drzew 10-letnich, podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia na ich usunięcie (art. 83 ust. 6 pkt 4)

Uzasadnienie:
Obecnie osoba planująca wycięcie drzewa nie może w sposób jednoznaczny, bez specjalistycznych pomiarów, określić czy dane drzewo podlega
obowiązkowi uzyskania zezwolenie. Wycinka drzew bez zezwolenia podlega karom administracyjnym.

Przykładowo:
Drzewa, których obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza: 30 cm
– w przypadku topoli , wierzb, kasztanowca, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
– gatunki szybko rosnące 20 cm
– w przypadku pozostałych gatunków drzew

Inna możliwość:
Obwód mierzony przy podstawie pnia – w celu określenia czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia
Obwód na wysokości 130 cm – w celu określenia wysokości opłaty za usunięcie drzewa

 

 • Doprecyzowanie pojęć „tereny zieleni” i „zadrzewienia”
 • Zaproponowanie definicji dla pojęć: „drzewo”, „krzew” i „plantacja”


Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2010 r. IV SA/Wa 476/10
1. Definicja pojęcia terenu zielonego nie uprawnia do oceny, że każde drzewo czy drzewa usytuowane w terenie zwartej zabudowy, towarzyszące
budynkowi, posiadające niewątpliwie walor estetyczny stanowią teren zieleni.
2. Fakt istnienia zorganizowanego zespołu zieleni, nawet celowo założonego, jednak na nieruchomości stanowiącej prywatną własność czy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie uprawnia do przypisania tej formie zieleni statusu terenu zieleni, właśnie z tego powodu, że istniejąca na tym terenie roślinność nie jest przeznaczona do pełnienia żadnych publicznych funkcji i nie musi być publicznie dostępna.


 • Wprowadzenie odstępstwa od zakazu likwidowania niszczenia zadrzewień na terenie parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu (art. 17 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4 pkt 1 i 2), o ile wykonane zostaną nasadzenia zastępcze.
 • Modyfikacja przepisu art. 82 ust. 1a: uzupełnienie o usuwanie gałęzi w celu przywrócenia statyki drzewa, ogławianie wierzb; odniesienie przepisu do usuwania powyżej 50% korony
 • Zwolnienie spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych z obowiązku dołączania do wniosku o usunięcie drzew lub krzewów zgód wszystkich właścicieli lokali. Jednocześnie wprowadzenie obowiązku zawiadomienia przez Organ w drodze obwieszczenia, o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji o usunięciu drzew lub krzewów, w urzędzie właściwej gminy i na jej stronie internetowej.
 • Nasadzenia zastępcze będą stanowiły kompensację przyrodniczą w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Określenie wszystkich elementów zezwolenia, w tym wymiarów i rodzaju nasadzeń zastępczych oraz terminu ich wykonania i złożenia informacji
 • Usuwanie martwych drzew lub krzewów na podstawie zgłoszenia do Organu (np. w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia)
 • Wprowadzenie odstępstw dot. uzyskiwania zezwolenia w przypadku (art. 83 ust. 6): parków narodowych, rezerwatów przyrody inwazyjnych gatunków obcych wykonywania planów ochrony lub planów zadań ochronnych usuwania przez właściwe jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności; stanowiących złomy lub wywroty powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych usuwanych przez: właściwe jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania.
 • Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa (np. zabytkowa nieruchomość, tereny zieleni, tereny miast, tereny wsi)

 • Obniżenie stawek opłat na podstawie analiz kosztów uzyskania drzewa

 • Uznanie za zniszczenie usunięcie powyżej 50% korony z wyjątkami określonymi w ustawie

 • Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od pierwszego dnia terminu usunięcia drzewa lub krzewu, określone go w zezwoleniu

 • Możliwość nakładania kary za usunięcie drzewa na sprawcę, nie tylko na posiadacza nieruchomości

 • Umarzanie kar za zniszczenie drzewa po 5 latach zamiast po 3 latach

 • Wymierzanie kar w wysokości 2-krotnej opłaty (dotychczas x3)

 • Wprowadzenie możliwości obniżenia kar np. w przypadku obumarłych drzew, lub osób fizycznych o bardzo niskich dochodach

 • W przypadku opłat i kar z nieruchomości gminnych – dochód budżetu powiatu


Źródło: www.gdos.gov.pl