Drukuj

Współpraca z gminami

 

 

 

W gminach w całej Polsce realizujemy lokalne kampanie zadrzewieniowe. Uczestniczące gminy są wyłaniane uwzględniając wolę działania władz na rzecz zadrzewień i dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Pod uwagę brane są zwłaszcza: polityka wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i dorobek sadzenia drzew, a także osiągnięcia w innych obszarach ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego.

Od 2012 do połowy 2013 roku przeprowadziliśmy pilotażowe działanie w 24 gminach w 9 województwach. Działanie to było realizowane w ramach projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy z pilotażowej kampanii znajdują się w zakładce GMINY 2012/2013.

Od 2013 roku rozpoczęliśmy realizację 66 lokalnych kampanii, po 22 w kolejnych latach 2013-15, we wszystkich województwach. Działania te są realizowane w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors (polski tytuł: DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych) jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja cyklu działań składających się na lokalną kampanię będzie w każdej gminie trwała około roku. Podstawą formalną współpracy jest zawsze umowa zawarta z wójtem lub burmistrzem.

Prowadzenie kampanii jest organizowane, inspirowane, wspierane i monitorowane przez animatorów zadrzewieniowych - są to osoby obeznane z zagadnieniami zadrzewień i funkcjonowania samorządu, odpowiednio przeszkolone i wspierane przez koordynatorów regionalnych.

Partnerami animatorów w realizacji zadań w gminie będą  pracownicy gminy zajmujący się kwestią zadrzewień, którzy otrzymają upoważnienie głowy urzędu do prowadzenia działań w kampanii zadrzewieniowej. Urzędnik ten ma zapewnić współpracę urzędu w przygotowaniu programu oraz skoordynowanie jego treści z polityką gminy.

W każdej gminie zostanie opracowany lokalny program zadrzewieniowy. Jego celem będzie tworzenie modelowych działań w gminie, w celu trwałej ochrony i odtwarzania zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Powstawanie tego programu będzie procesem partycypacyjnym i edukacyjnym, angażującym wszystkich interesariuszy i społeczność lokalną. Program obejmie cały obszar gminy, w tym drogi wszystkich szczebli obecnych na jej terenie, z większą uwagą dla gminnych. Proces przygotowania, opracowania i uzgodnienia lokalnego programu zadrzewieniowego - obok szkoleń i pokazowych realizacji -  jest głównym narzędziem edukacyjnego oddziaływania na urzędników w tym projekcie.  W programie zostaną formułowane wytyczne do innych dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, planu urządzeniowo-rolnego, planów scalania gruntów). Informacje w nim zawarte będą stanowić uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej gminy. Tam, gdzie to celowe, zostaną wystosowane wnioski do dokumentów planistycznych gminy.

Istotą zastosowanej metody w pracy z gminami jest nauczanie urzędników na drodze przeprowadzania ich przez animatora przez kolejne etapy właściwego gospodarowania zasobami drzewnymi, na przykładach wziętych z terenu ich pracy. Uważamy, że najszybciej następuje zmiana świadomości i przyrost umiejętności, jeśli przedmiotem doświadczenia jest to, za co urzędnik odpowiada, a nie abstrakcyjne przykłady.


Zapraszamy do zakładek z informacjami o gminach:


   >>> GMINY 2014/2015

 

   >>> GMINY 2013/2014

 

   >>> GMINY 2012/2013

 

Zapraszamy także do zapoznania się z przygotowanymi w projekcie pilotażowym programami zadrzewieniowymi, które zostały opracowane we współpracy z gminami:

  
   >>> PROGRAMY ZADRZEWIENIOWE

 

Wraz z gminami chronimy stare drzewa i aleje