Drukuj

Szkoleniowcy

W każdej gminie, w oparciu o wydane przez nas publikacje przeprowadzamy dwudniowe szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi". Szkolenia prowadzą specjaliści i eksperci z tematów, których dotyczy szkolenie.

Informacje o najbliższych szkoleniach i seminariach można znaleźć w zakładce SZKOLENIA.

 

dr hab. Jacek Borowski

Dr hab. inż., prof. nadzwyczajny SGGW. Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika PTD. Wykładowca drzewoznawstwa i dendrologii na warszawskiej SGGW, z którą związał swoją pracę naukową w Katedrze Roślin Ozdobnych, Samodzielnym Zakładzie Dendrologii (był jego kierownikiem) oraz Katedrze Ochrony Środowiska. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat zastosowania drzew i pnączy w środowisku zurbanizowanym. Opracował wraz z zespołem fotograficzną metodę oceny przyrostów drzew. Zaangażowany w ochronę alej przydrożnych. W wolnych chwilach narciarz i żeglarz.

Małgorzata Haas-Nogal

Architekt krajobrazu, absolwentka SGGW w Warszawie. Autorka opracowań dotyczących krajobrazu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej. Autorka licznych projektów zagospodarowania i rewaloryzacji zieleni historycznej wpisanej do rejestru zabytków, m.in. parku naturalistycznego "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej (1 miejsce w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w 2011 roku).

 

dr Marcin Kadej

Dr n. biol., inż. marketingu i zarządzania - nauczyciel akademicki, pracownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego. W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr zajmuje się również biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach tworzenia bazy danych „Gatunki obce w Polsce” i „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych”, w tym gatunków objętych programem Natura 2000. Koordynuje również prace badawcze dotyczące chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków owadów, gatunków obcych i inwazyjnych oraz owadów o znaczeniu ekonomiczno-gospodarczym.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (obecnie sekretarzem redakcji „Kluczy do oznaczania owadów Polski”), Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz założycielem i członkiem (obecnie wiceprzewodniczącym) Polskiego Towarzystwa Biokontroli Komarów. Prowadzi i koordynuje dotyczące obszaru całego świata badania związane z taksonomią i systematyką oraz biologią i ekologią chrząszczy skórników (Insecta: Coleoptera: Dermestidae). Zajmuje się także systemami jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, a także marketingiem naukowym.

 

dr Andrzej Oleksa

Pracownik Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badanie strategii dyspersyjnych i potencjału adaptacyjnego zagrożonych gatunków oraz ochrony zasobów genetycznych. Pełnił funkcję kierownika naukowego projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”, którego celem była ochrona zadrzewień krajobrazów kulturowych jako siedliska pachnicy. Jest krajowym koordynatorem monitoringu pachnicy prowadzonego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

dr Adrian Smolis

Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i członek działającej tam Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców przy Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców. Jego aktualne zainteresowania naukowe obejmują ekologię owadów saproksylicznych strefy umiarkowanej. W temacie tym prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, publikacyjną i badawczą. Jest autorem specjalistycznych raportów, ekspertyz i planów ochrony bezkręgowców dla Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i WWF Polska. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, np. Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Pacific Coast Entomological Society, Florida Entomological Society.

 

Jerzy Stolarczyk

Leśnik z wykształcenia, przyrodnik z zamiłowania i pasji. Od 1990 roku specjalizuje się w arborystyce. Inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew, ma wieloletnie doświadczenie w rewaloryzacji drzewostanów parków zabytkowych i pomników przyrody. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów Drzew (Independent Tree Experts Group), realizuje w Polsce badania statyki drzew z wykorzystaniem prób obciążeniowych wg metodologii ITEG. Propaguje nowe metody pielęgnacji i zabezpieczenia drzew. Wykształcił i nadzorował pracę wielu arborystów.

 

dr inż. Marzena Suchocka

Architekt krajobrazu. Wykładowca przedmiotów obejmujących gospodarkę drzewostanem i pielęgnację drzew w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prac projektowych, inwentaryzacji i oceny statyki drzew oraz stosowania w praktyce metod ich ochrony. Autorka wielu książek i artykułów w zakresie ochrony drzew na placu budowy oraz tematyki drzewostanów miejskich.

 

inż. Rafał Wodzicki

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku architektura krajobrazu. Od lat studenckich związany z wrocławskim środowiskiem dendrologów. Obecnie pracownik firmy Leaf Project Studio. Autor i współautor wielu inwentaryzacji, operatów, opinii i ekspertyz dendrologicznych oraz projektów terenów zieleni prywatnych i publicznych. Posiada duże teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym i na placu budowy. Poza pracą również związany z drzewami tyle że  w skali mikro – bonsaista.

 

dr Monika Ziemiańska

Od czasu studiów wrocławianka związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu. W 2005 roku jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała stopień doktora w specjalności architektura krajobrazu w dyscyplinie: kształtowanie środowiska. Jest autorką wielu zrealizowanych projektów szaty roślinnej, specjalistą w zakresie inwentaryzacji, projektowania, pielęgnowania i ochrony terenów zieleni. Pracuje także jako inspektor nadzoru. Treścią jej badań naukowych (a także prywatnej pasji) są drzewa i ich tajemnice.