Drukuj

Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym

 

 

Projekt "Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym" jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jest kontynuacją wcześniejszych pilotażowych  działań realizowanych przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Stanowi ponadto uzupełnienie wkładu własnego w aktualnie realizowanym programie Drogi dla Natury dotowanym z mechanizmu LIFE+ oraz NFOŚiGW oraz rozszerzenie zakresu działań o komponent przyrodniczo-badawczy, którego przedmiotem jest szczegółowe określenie występowania pachnicy dębowej wraz towarzyszącymi jej siedliskami i gatunkami we wschodniej części Województwa Pomorskiego. Projekt polega na:
1     kontynuacji wcześniej podejmowanych działań polegających na monitoringu występowania pachnicy dębowej na terenie projektu;
2    prowadzeniu szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych zadrzewień w 12 gminach wschodniej części Województwa Pomorskiego.
3  tworzeniu, odtwarzaniu i uzupełnianiu istniejących zadrzewień liniowych dla utrzymania ciągłości  korytarzach ekologicznych zwłaszcza w  rolniczych obszarach terenu realizacji projektu;
4    identyfikacji lokalizacji „siedlisk optymalnych” spełniających wymagania siedliskowe owadów ksylofagicznych i mogących stanowić miejsca zdeponowania okazów gatunków chronionych zagrożonych w wyniku nadzwyczajnych okoliczności;
5   działaniach upowszechniające wiedzę na temat wielofunkcyjnej (ekologicznej, siedliskowej, krajobrazowej, estetycznej itd.) roli zadrzewień w krajobrazie kulturowym.

Ochrona drzew w krajobrazie kulturowym