Drukuj

„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”

Projekt „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” – realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody na terenie 5 gmin Dolnego Śląska w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu LIFE+" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Drukuj

Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym

 

 

 

Projekt "Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym" jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jest kontynuacją wcześniejszych pilotażowych  działań realizowanych przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Stanowi ponadto uzupełnienie wkładu własnego w aktualnie realizowanym programie Drogi dla Natury dotowanym z mechanizmu LIFE+ oraz NFOŚiGW oraz rozszerzenie zakresu działań o komponent przyrodniczo-badawczy, którego przedmiotem jest szczegółowe określenie występowania pachnicy dębowej wraz towarzyszącymi jej siedliskami i gatunkami we wschodniej części Województwa Pomorskiego.

Ochrona drzew w krajobrazie kulturowym

 

 

Drukuj

Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień

Od początku roku 2012 trwa realizacja projektu Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień, dofinansowywanego z NFOŚiGW.Projekt jest realizowany przez siedem organizacji z różnych regionów Polski, we współpracy z niemiecką organizacją BUND MV ze Schwerin. Ponieważ los drzew waży się w urzędach gmin, gdzie wydaje się zgody na wycinkę, działania tego projektu koncentrują się właśnie w gminach. Realizacją projektu zostaną objęte 24 gminy (tzw. gminy wiodące) w 9 województwach. W ramach tego projektu pomagamy gminom planować ochronę i kształtowanie zadrzewień, podnosić umiejętności urzędników związane z drzewami oraz edukować społeczeństwo na temat znaczenia drzew dla przyrody, krajobrazu i ludzi. Na Dolnym Śląsku projekt dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Drukuj

Film przyrodniczy "Sekretne życie drzew"

Film będzie odkrywał przed widzem nieznany i tajemniczy świat starych drzew oraz zwierząt dzięki nim żyjących.

Poznamy szereg zależności łączących różne gatunki zwierząt związanych z alejami, zadrzewieniami śródpolnymi oraz z wiekowymi drzewami w lasach. Zostanie przedstawiona ogromna różnorodność biologiczna towarzysząca tym ekosystemom, począwszy od grzybów, poprzez owady tak rzadkie jak pachnica dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, po ptaki i ssaki. Wszystkie te zwierzęta korzystają z ochrony i pożywienia, które zapewniają im te wspaniałe drzewa. Dla ilustracji przekazywanych treści wykorzystane zostaną przede wszystkim dęby – najbardziej długowieczne drzewa, najbogatsze w związane z nimi gatunki. Realizacja filmu jest dofinansowana  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu

Drukuj

Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

 Dokumenty do pobrania:

 

Raport końcowy z realizacji projektu

Pobierz

 

 

Raport podsumowujący nasze działania w ramach projektu.

 Pobierz

 

 

Raport laika "Drzewa przydrożne - dobre praktyki"

Pobierz

 

 

Plan komunikacji po zakończeniu projektu

Pobierz

 

DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne działania obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach, celem promocji kształtowania zadrzewień, wspierane przez szkolenia  i wizyty studyjne w Niemczech. Ich uzupełnieniem jest kampania skierowana do społeczeństwa i aktywnych osób w całym kraju, jak też rozpowszechnianie rezultatów. Działania przygotowawcze, zarządzanie i monitoring zapewniają efektywną realizację projektu.
Numer projektu LIFE: 11 INF/PL/467
Numer umowy NFOŚiGW: 625/2012/Wn50/EE-PO-LF/D
Okres realizacji projektu: 2012 - 2016

         

Drukuj

Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania i przetrwania populacji pachnicy dębowej poprzez odtwarzanie i ochronę alei przydrożnych łączących izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy dębowej. 

Podstawowym działaniem w projekcie było sadzenie drzew rodzimych gatunków wzdłuż dróg – tworzenie nowych oraz uzupełnianie i przebudowa istniejących alej, w celu wzmocnienia lub utworzenia korytarzy ekologicznych dla pachnicy dębowej. „Pachnicowe korytarze” umożliwiają także migrację i rozwój innych organizmów. Działania dodatkowe to uzupełniająca inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej, opracowanie programu ochrony gatunku oraz działania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne. 

Projekt był realizowany w latach 2009-2012.

Drogi dla Natury

Drogi dla Natury