Drukuj

Czym są nasadzenia zastępcze?

Wycinka drzew powinna być rozwiązaniem ostatecznym. Czasami jednak wymiana drzew jest dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie umierających roślin w następnych latach. Wiele inwestycji powoduje zmianę warunków siedliskowych roślin. Niestety czasami mimo zastosowania poprawnych zabezpieczeń drzew w czasie inwestycji nowe warunki bytowe mogą okazać się dla nich zbyt trudne i rośliny obumierają.  Zysk z wydawania decyzji na rzecz nasadzeń zastępczych to  m.in. realna kompensata za usunięte drzewa w miejscach zaplanowanych inwestycji, możliwość realizowania planowanej w gminach polityki wprowadzenia i wymiany zadrzewień itp.

Artykuł 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) przewidział możliwość udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, uwarunkowanego przesadzeniem lub nasadzeniem zastępczym (i tym samym zwolnionego z opłaty). Liczba nasadzeń zastępczych nie może być mniejsza niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Może być natomiast większa, choć ustawa nie przesądza, o ile. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i znaną w prawie ochrony środowiska zasadą proporcjonalności. Ponieważ wartość przyrodnicza dojrzałego drzewa jest nieporównywalna z wartością sadzonki, uzasadnione jest zobowiązanie do nasadzeń zastępczych w liczbie większej, a nawet znacznie większej od drzew (krzewów) usuwanych. Organu wydający decyzję może określić wielkości oraz gatunki drzew sadzonych zastępczo.