Drukuj

Jak w procesie inwestycyjnym zapewnić ochronę drzew?

Planowanie inwestycji jest ważnym etapem rozstrzygającym los drzew na terenach planowanej budowy. W przypadku inwestycji drogowych pierwszym dokumentem, w którym należy uwzględnić zagadnienia ochrony drzew jest prognoza oceny oddziaływania na środowisko (przed rozpoczęciem budowy w/w opracowaniu należy rozważyć uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz poddać ocenie wstępne założenia projektu). Informacje dotyczące drzew powinny być konkretne i precyzyjne oraz powinny zawierać praktyczne wnioski. Tylko wczesne diagnozowanie problemu kolizji drzew z planowanymi inwestycjami daje duże szanse na uniknięcie niepotrzebnych wycinek i zniszczeń drzew. Niestety na etapie realizacji inwestycji często bywa już za późno na racjonalne działania, których celem jest ochrona drzew. Podstawowym opracowaniem z punktu widzenia ochrony drzew jest szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna.


Przepisy Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy prawo budowlane określają i nakładają obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego na placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót i inwestorze, który jest zobligowany do dopilnowania, by drzewa przetrwały inwestycję w niepogorszonej kondycji. Drzewa po zakończonej inwestycji i przez kolejne kilka lat nie mogą posiadać widocznych objawów chorobotwórczych jak np. posusz.


Prawidłowe zabezpieczenie drzew na czas inwestycji musi dotyczyć zarówno wszystkich ich części, jak i warunków siedliskowych. Aby wykluczyć możliwość uszkodzeń mechanicznych rośliny oraz zapobiec zmianom właściwości gruntu należy pamiętać o wygrodzeniu drzew na czas inwestycji, monitoringu stanu drzew na czas inwestycji, kompleksowej pielęgnacji drzew po zakończeniu prac. Jednym z elementarnych wymagań zabezpieczenia drzew na placu budowy jest wyłączenie strefy rzutu korony drzew z komunikacji i składowania, plus minimum 1,5 m.

Więcej o ochronie drzew podczas inwestycji przeczytacie w naszej publikacji "Aleje - podręcznik użytkownika".

Jak ochronić drzewa podczas procesów inwestycyjnych?