Drukuj

Czego dotyczą oględziny w zakresie występowania gatunków chronionych i kto je prowadzi?

Zgodnie z brzmieniem ustawy art. 83 ust.2c ustaw o ochronie przyrody organ właściwy do wydania zezwolenia przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Ustawodawca nie przedstawił terminu wykonywania ww. oględzin ani sposobu ich wykonywania, jednak pewne wymogi zawarte są w KPA.

Przedmiotem oględzin powinny być wszystkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną gatunkową. Najczęstszy przypadek przy dokonywaniu oględzin w obrębie zadrzewień, to stwierdzenie obecności gniazd ptaków lub zajętych przez nie dziupli. Niemal wszystkie gatunki ptaków (oprócz gatunków łownych) podlegają ochronie gatunkowej. Dziuple drzew mogą być zasiedlone również przez nietoperze oraz popielicowate (które też są gatunkami chronionymi).

Na pniach drzew często występują chronione porosty. Należy pamiętać o tym, że grzyby nadrzewne rozwijają się wewnątrz pnia drzewa i jednorazowe zaobserwowanie owocników oznacza, że grzyb zasiedlił drzewo trwale. W przydrożnych drzewach mogą występować także chronione gatunki owadów, w szczególności chrząszczy. Żyjąca w próchnowiskach pachnica ma najwyższy status ochronny przyznawany przez Unię Europejską – jest gatunkiem priorytetowym.
Jeśli wycięcie drzewa spowodowałoby zniszczenie lub uszkodzenie siedliska, bądź stanowiska chronionego gatunku rośliny, zwierzęcia, grzyba, to jest ono zabronione. W uzasadnionych okolicznościach można uzyskać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwolenie na odstępstwo od tego zakazu.

Więcej o gatunkach chronionych związanych ze starymi drzewami przeczytasz w publikacji "Aleje - skarbnice przyrody"
>>> POBIERZ KSIĄŻKĘ "ALEJE - SKARBNICE PRZYRODY" W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

 

Jak dokonać oględzin przyrodniczych starego drzewa?