Drukuj

Jakie przepisy regulują wycinanie drzew?

Ochronę drzew oraz sposoby postępowania wobec drzew regulują następujące przepisy:
* Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, z późn.  zm.
* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.)
* Ustawa z dn.3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z późn. zm.
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom środowisku i ich naprawie, z późn. zm.
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z późn. zm.

Ważne przepisy znajdują się również w rozporządzeniach:
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną,
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 Więcej w rozdziale "Co mówi prawo" w naszej książce "Aleje - skarbnice przyrody", którą możecie bezpłatnie pobrać klikając tutaj.