Drukuj

Lesznowola - nowy pomnik przyrody

 

 

 

Pierwszą mazowiecką gminą biorącą udział w naszym Projekcie była podwarszawska Gmina Lesznowola, w której zadania Programu realizowane były w latach 2012/2013. Tak jak we wszystkich gminach będących naszymi partnerami, także w Lesznowoli jednym z działań było wykonanie wzorcowych ekspertyz dendrologicznych na wybranych 10 drzewach rosnących na terenie Gminy. Wśród wybranych do przeprowadzenia badań, było także drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 318 cm., rosnące na terenie miejscowości Mysiadło.

Ponieważ dąb ten jest drzewem dość okazałym, rosnącym samotnie przy najstarszym  budynku miejscowości  (willi z roku 1866), Referat Ochrony Środowiska UG w Lesznowoli zastanawiał się nad objęciem tego drzewa ochroną prawną, poprzez nadanie mu statusu „pomnika przyrody”.

W związku z realizacją Programu DROGI DLA NATURY na terenie Gminy Lesznowola, ROŚ UG zwrócił się z prośbą do doradcy zadrzewieniowego DDN, by wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej objąć także właśnie to drzewo. Dlatego też na początku maja 2013 r. nasz ekspert – dr Marzena Suchocka – wykonała ekspertyzę, która wykazała że: „Dąb jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, ma prawidłową budowę a klasa ryzyka upadku określona została na A (nie znacząca). W związku z bardzo dużą wartością przyrodniczą, krajobrazową i kulturową drzewa należy je chronić. W przypadku wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie drzewa (w promieniu 20 m od pnia) konieczne jest opracowanie szczegółowej gospodarki drzewostanem i zastosowanie w projektach rozwiązań technicznych, które pozwolą na ochronę korony, korzeni i pnia drzewa. Drzewo w chwili obecnej nie jest w kolizji z infrastrukturą. Niedopuszczalne jest w tym przypadku cięcie konarów i nadmierne uszkodzenie korzeni drzewa.” (fragment ekspertyzy dr Suchockiej)

Dr inż. Marzena Suchocka z SGGW bada drzewo przy pomocy rezystografu

Dzięki takim wnioskom, Referat Ochrony Środowiska zdecydował się na przygotowanie odpowiedniego projektu Uchwały Rady Gminy, w którym czytamy: „Ochrona wymienionego w uchwale drzewa  ma na celu  zachowanie szczególnie atrakcyjnego obiektu przyrodniczego. Dąb odznacza się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi drzewo  wśród innych tworów przyrody żywej na tym terenie. Uznanie za pomnik przyrody w/w dęba szypułkowego  ma istotne znaczenie dla kształtowania tzw. zielonego wizerunku Gminy Lesznowola. Przyczyni się także do kształtowania  wśród Mieszkańców wrażliwości estetycznej  na piękno przyrody, wzrostu  świadomości ekologicznej  Mieszkańców, a także  zwiększenia dbałości o walory przyrodnicze środowiska naturalnego – by jego wartości zachować dla przyszłych pokoleń".

Ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wniósł sprzeciwu co do projektu Uchwały, w dniu 22 listopada 2013 r., podczas Sesji Rady Gminy Lesznowola, projekt ten został poddany pod głosowanie, uzyskując większościową akceptację Radnych Gminy i tym samym Gmina Lesznowola zyskała kolejne drzewo o statusie pomnika przyrody. Gratulujemy sobie oraz oczywiście mieszkańcom Gminy.

Nowy pomnik przyrody w gminie Lesznowola - okazały dąb 

 

Teks i fot. Wojciech Misior

>>> PRZECZYTAJ O INNYCH DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W GMINIE LESZNOWOLA