Print

Lubicz

 

 

Gmina Lubicz przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2015 r.
Animatorem w gminie jest Krzysztof Wolfram.


Informacje o gminie

Gmina Lubicz położona jest w powiecie toruńskim, w środkowej części województwa kujawsko–pomorskiego. W skład gminy wchodzi 17 sołectw obejmujących 19 miejscowości. Obszar Gminy Lubicz obejmuje powierzchnię 106 km2, gminę zamieszkuje ogółem prawie 20 000 osób.

Pod względem wartości zasobów środowiska przyrodniczego obszar Gminy Lubicz należy do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na obszarze gminy znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody. 

Formą o najwyższej randze ochrony stanowiącą oś struktury ekologicznej gminy jest rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”; część terenu gminy znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Doliny Drwęcy; ponadto gmina leży w obszarze Natura 2000 „Dolina Drwęcy” PLH280001- specjalny obszar ochrony siedlisk, „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 – specjalny obszar ochrony ptaków, „Nieszawska Dolina Wisły” PLH040012 specjalny obszar ochrony siedlisk; występują również zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - Jar przy Strudze Lubickiej w Lubiczu Dolnym oraz 12 użytków ekologicznych, w tym Wilcza Kępa w Grabowcu.

Na terenie Gminy Lubicz jest 12 drzew ujętych jako pomniki przyrody oraz szereg dóbr kultury, w tym m.in.  kościół gotycki z I połowy XIV w. i secesyjny pałac z 1918 r. w Gronowie, średniowieczne grodzisko czy dworek i zabytkowy park dworski z XVIII w. w Jedwabnie. Powodem do dumy jest Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, które mieści się w dawnym kościele gotyckim z ok. 1300 roku. W Lubiczu Dolnym znajduje się ujęcie wody na rzece Drwęcy, które zaspokaja w miasto Toruń i mieszkańców gminy w zapotrzebowanie na wodę pitną.                    

Sieć drogowo – uliczną Gminy Lubicz tworzą: fragment autostrady A1,  3 drogi krajowe, 5 dróg wojewódzkich,  5 dróg powiatowych oraz drogi gminne. Wzdłuż wszystkich kategorii dróg występują zadrzewienia tworzące szpalery lub aleje.                                

Lubicz to także przepiękne krajobrazy, zwłaszcza malownicze tereny wzdłuż rzeki Drwęcy.

 

Działania realizowane w gminie


W gminie prowadzony jest przegląd zadrzewień liniowych.

Działania w gminie Lubicz realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors