Print

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami

Prawna ochrona drzew i krzewów poza lasamiPotrzeba wydania książki, którą czytacie, zrodziła się w trakcie pracy na rzecz drzew i zadrzewień, prowadzonej w Fundacji EkoRozwoju przez zespół programu Drogi dla Natury. Chcąc zapewnić Czytelnikom najwyższej jakości wiedzę, niżej podpisany poszedł z tą propozycją do Profesora Wojciecha Radeckiego i okazało się, że Profesor miał bardzo podobny pomysł. Szybko więc porozumieliśmy się i praca ruszyła. Wspólne dzieło panów Wojciecha Radeckiego i Adama Habudy powstało już ponad rok temu. Składam za nie autorom serdeczne podziękowanie. Dziękuję także za krytyczny przegląd tekstu recenzentom, którzy wnieśli wiele cennych uwag, a mianowicie panom: Pawłowi Pawlaczykowi, Mariuszowi Krynickiemu, Tomaszowi Biwo i Krzysztofowi Góreckiemu.

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu publikacji, spodziewając się, że w ciągu najwyżej roku nowe przepisy wejdą w życie i nasz tekst będzie wymagał aktualizacji. Tymczasem prace legislacyjne posuwały się nader powoli, mimo ciążącego nad nimi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić tę cenną książkę w Internecie. Niezależnie od tego, czy w bieżącym, pełnym politycznych wydarzeń, roku 2015 zapowiadana nowela zostanie uchwalona, proszę Czytelników o nadsyłanie na elektroniczny adres Wydawcy wszelkich uwag i sugestii, które pomogłyby ulepszyć przyszłe edycje.

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PDF

 

- - -

 

 

Treść publikacji:

 

Wprowadzenie do problematyki ochrony drzew i krzewów

Ewolucja przepisów o ochronie drzew i krzewów poza lasami
- Najstarsze pomniki prawa polskiego
- Okres zaborów
- Lata międzywojenne
- Polska Rzeczpospolita Ludowa
- Trzecia Rzeczpospolita

Drzewa i krzewy jako pojęcia przyrodnicze i prawne
- Przyrodnicze klasyfikacje drzew i krzewów
- Sytuacja prawna drzew i krzewów


Administracyjne środki powszechnej ochrony prawnej drzew i krzewów poza lasami
- Obowiązek tworzenia terenów zieleni
- Obowiązek utrzymania drzew i krzewów we właściwym stanie
- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- Opłaty za usuwanie drzew i krzewów
- Administracyjne kary pieniężne

Specjalna ochrona drzew i krzewów poza lasami
- Drzewa i krzewy rosnące na obszarach specjalnych
- Drzewa i krzewy uznane za pomniki przyrody
- Drzewa i krzewy objęte ochroną gatunkową

Drzewa i krzewy w przepisach prawa sąsiedzkiego

Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony drzew i krzewów poza lasami
- Pojęcie i zakres odpowiedzialności karnej
- Odpowiedzialność za wykroczenia
- Odpowiedzialność za przestępstwa

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami w Czechach i Słowacji
- Republika Czeska
- Republika Słowacka

Podsumowanie i propozycje de lege ferenda